Meditació

Si vols aprendre a meditar o ha fer-ho en companyia ja ho pots fer a Vilafant, activitat per a totes les edats i gratuïta.

Els efectes que exerceix la pràctica de la meditació en el nostre organisme estan científicament provats.
La meditació estimula la autocuración, ens proporciona major consciència i creativitat, estimula i reforça les zones del cervell assignades a la felicitat i l’alegria, augmenta el quocient intel·lectual i estimula el sistema immunològic, entre molts altres avantatges.

Meditar és un exercici intel·lectual

Definir el que és la meditació és complicat, doncs es tracta d’un concepte molt abstracte que cada persona viu de manera particular. Per a uns pot tenir connotacions religioses o espirituals, mentre que per a uns altres és un mètode intel·lectual per fer callar la bullícia interna i aconseguir estats més creatius o emocionalment positius.

Si ens atenim al significat etimològic de la paraula, meditació es refereix a una pràctica de naturalesa intel·lectual a través del com es potencia l’atenció i la consciència al moment present.

Quins objectius té meditar

Encara que cada persona pot buscar en la meditació un objectiu diferent, alguns dels més comuns són:

Misticisme: desenvolupar la consciència d’unitat amb el tot.
Descans mental: fer callar la ment i alliberar-la de les preocupacions diàries.
Creativitat: netejar la ment per fer-la més creativa.
Felicitat: estimular les zones del cervell assignades a la felicitat.
Salut: estimular el sistema immune i els mecanismes de autocuración.
Relax: alliberar l’estrès i l’ansietat i romandre en un estat de benestar.
Concentració: potenciar l’estat de concentració i memòria.
Intel·lecte: incrementar les capacitats intel·lectuals.
Els punts clau de la meditació

Sigui el que sigui el motiu pel qual una persona decideix començar a meditar, la veritat és que la conseqüència és sempre la mateixa: un estat mental i físic de serenitat, pau interior, concentració i creativitat, que es caracteritza per uns trets concrets que van en aquest ordre:

Enfocament de la ment en un sol objecte (respiració, ones de so, llum, etc).
Estat de concentració absoluta en el qual la bullícia de la ment es deté.
Estat de pau en el qual la ment s’allibera dels seus propis pensaments.
Beneficis de la meditació

La pràctica de la meditació té uns efectes fisiològics molt concrets en l’organisme, que a més han estat demostrats per la ciència, la qual cosa sempre sembla donar certa seguretat en la nostra civilització, a pesar que moltes altres disciplines meravelloses no trobin el seu buit en el mètode científic i això no les converteix en menys eficaços.

Potencia la salut mental i física
Augmenta el quocient intel·lectual
Desenvolupa la intel·ligència emocional i l’empatia
Millora la memòria
Alleuja l’estrès, l’ansietat i la depressió
Redueix la pressió sanguínia
Augmenta la felicitat (literalment)
Algunes dades curioses sobre la meditació

A l’hora de fer un estudi científic sobre els efectes de la meditació, la qual cosa es fa és mesurar l’activitat cerebral a través d’un encefalograma. Els estudis demostren que, segons s’avança en la profunditat de la meditació, el nostre cervell passa per diferents etapes:

Ondas beta: concentració
Ondas alfa: relaxació, creativitat
Ondas theta (meditació profunda): solució de problemes
Ondas delta (meditació avançada): somni profund sense dormir
Gràcies a aquesta activitat cerebral, existeixen alguns estudis que val la pena revisar per comprovar els efectes de la pràctica meditativa:

Un estudi de la Universitat de Yale va concloure que les persones que practiquen la meditació al llarg de la seva vida desenvolupen una xarxa neuronal amb la qual tenen major consciència de si mateixos i del present i menys ensomnis.
Un altre estudi de la Universitat de Wisconsin va concloure que Matthieu Richards, monjo budista, és l’home més feliç de la terra, gràcies a que la meditació engrandeix les àrees del cervell reservades a la felicitat.
La Universitat d’Harvard va determinar que la meditació redueix la hipertensió arterial i estimula el sistema immunològic.
Consells per meditar

Si desitges iniciar-te en la pràctica de meditació, t’oferim alguns consells perquè aquesta disciplina et resulti més senzilla:

Un bon moment per meditar és gens més aixecar-se o abans de ficar-se al llit, encara que meditar és una pràctica que pot realitzar-se a qualsevol moment del dia.
Condiciona una sala a la teva casa, en el jardí o en algun espai on disposis de certa amplitud i intimitat. Procura que sigui un espai net, amb poques coses, airejat, que t’inspiri calma i serenitat.
Es pot meditar en qualsevol postura, però la postura de lotus és la més indicada per la col·locació de la columna vertebral. Si et resulta incòmoda o no pots mantenir l’esquena recta, pots ajudar-te de coixins o mantes. Si de totes maneres segueixes notant incomoditat, utilitza qualsevol postura que et resulti agradable.
Procura portar una roba còmoda, lleugera i que et permeti respirar lliurement, sense opressió.
Mentre t’apliques a parar esment a la tècnica que hagis triat, per la teva ment creuaran una infinitat de pensaments, sobretot al principi.

No vulguis evitar-los. Deixa que passin, com el corrent d’un riu, observa’ls i deixa’ls anar. L’important és que no retinguis cap, que no t’identifiquis amb cap. Que observis els pensaments com en una pantalla mental de cinema sense fer judicis. Si vas després d’un sense adonar-te, simplement torna a l’estat de concentració.

No et culpis per fer-ho; en això precisament consisteix l’exercici.
Per notar els beneficis de la meditació és necessari un compromís diari, una rutina, una disciplina a través de la qual la meditació es converteixi en una prioritat.
Igual que ocorre amb totes les coses, t’aconsellem que no desisteixis si no aconsegueixes resultats immediats. És més, el preferible és que no busquis cap tipus de resultat. Que la satisfacció sigui, en si, la pròpia pràctica, el moment de calma, la voluntat de canvi i compromís amb una mateixa.

contacta: teresgb@gmail.com

(castellano)

Si quieres aprender a meditar o ha hacerlo en compañía ya lo puedes hacer en Vilafant, actividad para todas las edades y gratuita.

Los efectos que ejerce la práctica de la meditación en nuestro organismo están científicamente probados.
La meditación estimula la autocuración, nos proporciona mayor consciencia y creatividad, estimula y refuerza las zonas del cerebro asignadas a la felicidad y la alegría, aumenta el cociente intelectual y estimula el sistema inmunológico, entre otras muchas ventajas.

Meditar es un ejercicio intelectual

Definir lo que es la meditación es complicado, pues se trata de un concepto muy abstracto que cada persona vive de manera particular. Para unos puede tener connotaciones religiosas o espirituales, mientras que para otros es un método intelectual para acallar el bullicio interno y conseguir estados más creativos o emocionalmente positivos.

Si nos atenemos al significado etimológico de la palabra, meditación se refiere a una práctica de naturaleza intelectual a través del cual se potencia la atención y la consciencia en el momento presente.

Qué objetivos tiene meditar

Aunque cada persona puede buscar en la meditación un objetivo diferente, algunos de los más comunes son:

Misticismo: desarrollar la consciencia de unidad con el todo.
Descanso mental: acallar la mente y liberarla de las preocupaciones diarias.
Creatividad: limpiar la mente para hacerla más creativa.
Felicidad: estimular las zonas del cerebro asignadas a la felicidad.
Salud: estimular el sistema inmune y los mecanismos de autocuración.
Relax: liberar el estrés y la ansiedad y permanecer en un estado de bienestar.
Concentración: potenciar el estado de concentración y memoria.
Intelecto: incrementar las capacidades intelectuales.
Los puntos clave de la meditación

Sea cual sea el motivo por el que una persona decide empezar a meditar, lo cierto es que la consecuencia es siempre la misma: un estado mental y físico de serenidad, paz interior, concentración y creatividad, que se caracteriza por unos rasgos concretos que van en este orden:
Enfoque de la mente en un solo objeto (respiración, ondas de sonido, luz, etc).
Estado de concentración absoluta en el que el bullicio de la mente se detiene.
Estado de paz en el que la mente se libera de sus propios pensamientos.
Beneficios de la meditación

La práctica de la meditación tiene unos efectos fisiológicos muy concretos en el organismo, que además han sido demostrados por la ciencia, lo cual siempre parece dar cierta seguridad en nuestra civilización, a pesar de que otras muchas disciplinas maravillosas no encuentren su hueco en el método científico y eso no las convierte en menos eficaces.

Potencia la salud mental y física
Aumenta el cociente intelectual
Desarrolla la inteligencia emocional y la empatía
Mejora la memoria
Alivia el estrés, la ansiedad y la depresión
Reduce la presión sanguínea
Aumenta la felicidad (literalmente)
Algunos datos curiosos sobre la meditación

A la hora de hacer un estudio científico sobre los efectos de la meditación, lo que se hace es medir la actividad cerebral a través de un encefalograma. Los estudios demuestran que, según se avanza en la profundidad de la meditación, nuestro cerebro pasa por distintas etapas:

Ondas beta: concentración
Ondas alfa: relajación, creatividad
Ondas theta (meditación profunda): solución de problemas
Ondas delta (meditación avanzada): sueño profundo sin dormir
Gracias a esta actividad cerebral, existen algunos estudios que vale la pena revisar para comprobar los efectos de la práctica meditativa:

Un estudio de la Universidad de Yale concluyó que las personas que practican la meditación a lo largo de su vida desarrollan una red neuronal con la que tienen mayor consciencia de sí mismos y del presente y menos ensoñaciones.
Otro estudio de la Universidad de Wisconsin concluyó que Matthieu Richards, monje budista, es el hombre más feliz de la tierra, gracias a que la meditación agranda las áreas del cerebro reservadas a la felicidad.
La Universidad de Harvard determinó que la meditación reduce la hipertensión arterial y estimula el sistema inmunológico.
Consejos para meditar

Si deseas iniciarte en la práctica de meditación, te ofrecemos algunos consejos para que esta disciplina te resulte más sencilla:

Un buen momento para meditar es nada más levantarse o antes de acostarse, aunque meditar es una práctica que puede realizarse en cualquier momento del día.
Acondiciona una sala en tu casa, en el jardín o en algún espacio donde dispongas de cierta amplitud e intimidad. Procura que sea un espacio limpio, con pocas cosas, aireado, que te inspire calma y serenidad.
Se puede meditar en cualquier postura, pero la postura de loto es la más indicada por la colocación de la columna vertebral. Si te resulta incómoda o no puedes mantener la espalda recta, puedes ayudarte de cojines o mantas. Si de todas formas sigues notando incomodidad, utiliza cualquier postura que te resulte agradable.
Procura llevar una ropa cómoda, ligera y que te permita respirar libremente, sin opresión.
Mientras te aplicas en prestar atención a la técnica que hayas elegido, por tu mente cruzarán un sinfín de pensamientos, sobre todo al principio. No quieras evitarlos. Deja que pasen, como la corriente de un río, obsérvalos y déjalos ir. Lo importante es que no retengas ninguno, que no te identifiques con ninguno. Que observes los pensamientos como en una pantalla mental de cine sin hacer juicios. Si vas tras uno sin darte cuenta, simplemente regresa al estado de concentración. No te culpes por hacerlo; en eso precisamente consiste el ejercicio.
Para notar los beneficios de la meditación es necesario un compromiso diario, una rutina, una disciplina a través de la cual la meditación se convierta en una prioridad.
Al igual que ocurre con todas las cosas, te aconsejamos que no desistas si no consigues resultados inmediatos. Es más, lo preferible es que no busques ningún tipo de resultado. Que la satisfacción sea, en sí, la propia práctica, el momento de calma, la voluntad de cambio y compromiso con una misma.

Contacto: teresgb@gmail.com

 

 

Anuncis